ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 2

10 มิถุนายน 2562
30 กันยายน 2562
10 พฤศจิกายน 2562
30 มีนาคม 2563

 

จำนวนนักเรียน  33,084 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  2,533 7.66
เตี้ย  1,616 4.88
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,263 6.84
ผอมและเตี้ย  965 2.92
อ้วนและเตี้ย  560 1.69
ไม่มีภาวะโภชนาการ  25,147 76.01 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $