ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 1

10 มิถุนายน 2561
30 กันยายน 2561
10 พฤศจิกายน 2561
30 มีนาคม 2562

 

จำนวนนักเรียน  33,821 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  2,080 6.15
เตี้ย  1,654 4.89
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,178 6.44
ผอมและเตี้ย  1,012 2.99
อ้วนและเตี้ย  507 1.50
ไม่มีภาวะโภชนาการ  26,390 78.03 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $