ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 3

10 มิถุนายน 2563
30 กันยายน 2563
10 พฤศจิกายน 2563
30 มีนาคม 2564

 

จำนวนนักเรียน  32,729 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  2,141 6.54
เตี้ย  1,281 3.91
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,460 7.52
ผอมและเตี้ย  562 1.72
อ้วนและเตี้ย  323 0.99
ไม่มีภาวะโภชนาการ  25,962 79.32 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $