ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 1

10 มิถุนายน 2561
30 กันยายน 2561
10 พฤศจิกายน 2561
30 มีนาคม 2562

 

จำนวนนักเรียน  34,065 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  3,131 9.19
เตี้ย  1,993 5.85
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,380 6.99
ผอมและเตี้ย  990 2.91
อ้วนและเตี้ย  452 1.33
ไม่มีภาวะโภชนาการ  25,119 73.74 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $