ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 2

10 มิถุนายน 2562
30 กันยายน 2562
10 พฤศจิกายน 2562
30 มีนาคม 2563

 

จำนวนนักเรียน  28,612 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,858 6.49
เตี้ย  1,140 3.98
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,125 7.43
ผอมและเตี้ย  765 2.67
อ้วนและเตี้ย  452 1.58
ไม่มีภาวะโภชนาการ  22,272 77.84 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $