ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 2

10 มิถุนายน 2562
30 กันยายน 2562
10 พฤศจิกายน 2562
30 มีนาคม 2563

 

จำนวนนักเรียน  28,814 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  2,016 7.00
เตี้ย  1,482 5.14
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,202 7.64
ผอมและเตี้ย  850 2.95
อ้วนและเตี้ย  559 1.94
ไม่มีภาวะโภชนาการ  21,705 75.33 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $