ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 2

10 มิถุนายน 2562
30 กันยายน 2562
10 พฤศจิกายน 2562
30 มีนาคม 2563

 

จำนวนนักเรียน  28,710 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  2,282 7.95
เตี้ย  1,511 5.26
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,062 7.18
ผอมและเตี้ย  1,023 3.56
อ้วนและเตี้ย  579 2.02
ไม่มีภาวะโภชนาการ  21,253 74.03 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $