ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 2

10 มิถุนายน 2562
30 กันยายน 2562
10 พฤศจิกายน 2562
30 มีนาคม 2563

 

จำนวนนักเรียน  28,770 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  3,076 10.69
เตี้ย  2,303 8.00
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,183 7.59
ผอมและเตี้ย  931 3.24
อ้วนและเตี้ย  627 2.18
ไม่มีภาวะโภชนาการ  19,650 68.30 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $