ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 1

10 มิถุนายน 2561
30 กันยายน 2561
10 พฤศจิกายน 2561
30 มีนาคม 2562

 

จำนวนนักเรียน  29,041 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  2,290 7.89
เตี้ย  1,582 5.45
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,867 6.43
ผอมและเตี้ย  1,004 3.46
อ้วนและเตี้ย  551 1.90
ไม่มีภาวะโภชนาการ  21,747 74.88 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $