ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 3

10 มิถุนายน 2563
30 กันยายน 2563
10 พฤศจิกายน 2563
30 มีนาคม 2564

 

จำนวนนักเรียน  27,929 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  2,055 7.36
เตี้ย  1,231 4.41
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,223 7.96
ผอมและเตี้ย  759 2.72
อ้วนและเตี้ย  473 1.69
ไม่มีภาวะโภชนาการ  21,188 75.86 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $