ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 1

10 มิถุนายน 2561
30 กันยายน 2561
10 พฤศจิกายน 2561
30 มีนาคม 2562

 

จำนวนนักเรียน  29,262 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  2,631 8.99
เตี้ย  1,979 6.76
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,965 6.72
ผอมและเตี้ย  1,597 5.46
อ้วนและเตี้ย  838 2.86
ไม่มีภาวะโภชนาการ  20,252 69.21 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $