ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 2

10 มิถุนายน 2562
30 กันยายน 2562
10 พฤศจิกายน 2562
30 มีนาคม 2563

 

จำนวนนักเรียน  19,457 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,233 6.34
เตี้ย  759 3.90
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,890 9.71
ผอมและเตี้ย  614 3.16
อ้วนและเตี้ย  378 1.94
ไม่มีภาวะโภชนาการ  14,583 74.95 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $