ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 2

10 มิถุนายน 2562
30 กันยายน 2562
10 พฤศจิกายน 2562
30 มีนาคม 2563

 

จำนวนนักเรียน  19,321 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,238 6.41
เตี้ย  838 4.34
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,985 10.27
ผอมและเตี้ย  563 2.91
อ้วนและเตี้ย  471 2.44
ไม่มีภาวะโภชนาการ  14,226 73.63 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $