ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 2

10 มิถุนายน 2562
30 กันยายน 2562
10 พฤศจิกายน 2562
30 มีนาคม 2563

 

จำนวนนักเรียน  19,410 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,424 7.34
เตี้ย  816 4.20
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,883 9.70
ผอมและเตี้ย  532 2.74
อ้วนและเตี้ย  454 2.34
ไม่มีภาวะโภชนาการ  14,301 73.68 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $