ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 1

10 มิถุนายน 2561
30 กันยายน 2561
10 พฤศจิกายน 2561
30 มีนาคม 2562

 

จำนวนนักเรียน  20,082 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,317 6.56
เตี้ย  791 3.94
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,899 9.46
ผอมและเตี้ย  555 2.76
อ้วนและเตี้ย  484 2.41
ไม่มีภาวะโภชนาการ  15,036 74.87 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $