ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 3

10 มิถุนายน 2563
30 กันยายน 2563
10 พฤศจิกายน 2563
30 มีนาคม 2564

 

จำนวนนักเรียน  19,032 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,355 7.12
เตี้ย  772 4.06
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,044 10.74
ผอมและเตี้ย  654 3.44
อ้วนและเตี้ย  503 2.64
ไม่มีภาวะโภชนาการ  13,704 72.01 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $