ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 2

10 มิถุนายน 2562
30 กันยายน 2562
10 พฤศจิกายน 2562
30 มีนาคม 2563

 

จำนวนนักเรียน  31,315 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,669 5.33
เตี้ย  1,051 3.36
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,425 7.74
ผอมและเตี้ย  994 3.17
อ้วนและเตี้ย  928 2.96
ไม่มีภาวะโภชนาการ  24,248 77.43 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $