ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 2

10 มิถุนายน 2562
30 กันยายน 2562
10 พฤศจิกายน 2562
30 มีนาคม 2563

 

จำนวนนักเรียน  31,292 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,850 5.91
เตี้ย  1,187 3.79
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,636 8.42
ผอมและเตี้ย  827 2.64
อ้วนและเตี้ย  855 2.73
ไม่มีภาวะโภชนาการ  23,937 76.50 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $