ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 2

10 มิถุนายน 2562
30 กันยายน 2562
10 พฤศจิกายน 2562
30 มีนาคม 2563

 

จำนวนนักเรียน  31,179 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  2,134 6.84
เตี้ย  1,427 4.58
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,536 8.13
ผอมและเตี้ย  1,052 3.37
อ้วนและเตี้ย  901 2.89
ไม่มีภาวะโภชนาการ  23,129 74.18 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $