ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 1

10 มิถุนายน 2561
30 กันยายน 2561
10 พฤศจิกายน 2561
30 มีนาคม 2562

 

จำนวนนักเรียน  32,110 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,846 5.75
เตี้ย  1,595 4.97
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,385 7.43
ผอมและเตี้ย  890 2.77
อ้วนและเตี้ย  744 2.32
ไม่มีภาวะโภชนาการ  24,650 76.77 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $