ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 3

10 มิถุนายน 2563
30 กันยายน 2563
10 พฤศจิกายน 2563
30 มีนาคม 2564

 

จำนวนนักเรียน  30,921 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,865 6.03
เตี้ย  1,218 3.94
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,553 8.26
ผอมและเตี้ย  1,043 3.37
อ้วนและเตี้ย  1,033 3.34
ไม่มีภาวะโภชนาการ  23,209 75.06 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $