ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 1

10 มิถุนายน 2561
30 กันยายน 2561
10 พฤศจิกายน 2561
30 มีนาคม 2562

 

จำนวนนักเรียน  32,205 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  2,568 7.97
เตี้ย  1,756 5.45
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,355 7.31
ผอมและเตี้ย  1,032 3.20
อ้วนและเตี้ย  858 2.66
ไม่มีภาวะโภชนาการ  23,636 73.39 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $