ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 2

10 มิถุนายน 2562
30 กันยายน 2562
10 พฤศจิกายน 2562
30 มีนาคม 2563

 

จำนวนนักเรียน  44,134 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  2,340 5.30
เตี้ย  1,656 3.75
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,766 6.27
ผอมและเตี้ย  1,155 2.62
อ้วนและเตี้ย  977 2.21
ไม่มีภาวะโภชนาการ  35,240 79.85 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $