ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 2

10 มิถุนายน 2562
30 กันยายน 2562
10 พฤศจิกายน 2562
30 มีนาคม 2563

 

จำนวนนักเรียน  44,191 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  2,444 5.53
เตี้ย  1,808 4.09
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,889 6.54
ผอมและเตี้ย  1,266 2.86
อ้วนและเตี้ย  934 2.11
ไม่มีภาวะโภชนาการ  34,850 78.86 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $