ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 2

10 มิถุนายน 2562
30 กันยายน 2562
10 พฤศจิกายน 2562
30 มีนาคม 2563

 

จำนวนนักเรียน  44,327 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  2,451 5.53
เตี้ย  1,808 4.08
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,901 6.54
ผอมและเตี้ย  1,266 2.86
อ้วนและเตี้ย  934 2.11
ไม่มีภาวะโภชนาการ  34,967 78.88 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $