ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 2

10 มิถุนายน 2562
30 กันยายน 2562
10 พฤศจิกายน 2562
30 มีนาคม 2563

 

จำนวนนักเรียน  44,340 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  3,664 8.26
เตี้ย  2,398 5.41
เริ่มอ้วน=>อ้วน  3,063 6.91
ผอมและเตี้ย  1,886 4.25
อ้วนและเตี้ย  1,163 2.62
ไม่มีภาวะโภชนาการ  32,166 72.54 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $