ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 2

10 มิถุนายน 2562
30 กันยายน 2562
10 พฤศจิกายน 2562
30 มีนาคม 2563

 

จำนวนนักเรียน  42,969 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  3,458 8.05
เตี้ย  2,271 5.29
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,911 6.77
ผอมและเตี้ย  1,789 4.16
อ้วนและเตี้ย  1,101 2.56
ไม่มีภาวะโภชนาการ  31,439 73.17 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $