ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 1

10 มิถุนายน 2561
30 กันยายน 2561
10 พฤศจิกายน 2561
30 มีนาคม 2562

 

จำนวนนักเรียน  44,723 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  2,838 6.35
เตี้ย  2,128 4.76
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,811 6.29
ผอมและเตี้ย  1,680 3.76
อ้วนและเตี้ย  1,170 2.62
ไม่มีภาวะโภชนาการ  34,096 76.24 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $