ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 3

10 มิถุนายน 2563
30 กันยายน 2563
10 พฤศจิกายน 2563
30 มีนาคม 2564

 

จำนวนนักเรียน  43,716 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  2,419 5.53
เตี้ย  1,518 3.47
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,656 6.08
ผอมและเตี้ย  1,189 2.72
อ้วนและเตี้ย  846 1.94
ไม่มีภาวะโภชนาการ  35,088 80.26 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $