ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 1

10 มิถุนายน 2561
30 กันยายน 2561
10 พฤศจิกายน 2561
30 มีนาคม 2562

 

จำนวนนักเรียน  44,863 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  3,486 7.77
เตี้ย  2,483 5.53
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,925 6.52
ผอมและเตี้ย  2,236 4.98
อ้วนและเตี้ย  1,311 2.92
ไม่มีภาวะโภชนาการ  32,422 72.27 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $