ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 2

10 มิถุนายน 2562
30 กันยายน 2562
10 พฤศจิกายน 2562
30 มีนาคม 2563

 

จำนวนนักเรียน  22,411 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,685 7.52
เตี้ย  756 3.37
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,577 7.04
ผอมและเตี้ย  514 2.29
อ้วนและเตี้ย  424 1.89
ไม่มีภาวะโภชนาการ  17,455 77.89 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $