ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 2

10 มิถุนายน 2562
30 กันยายน 2562
10 พฤศจิกายน 2562
30 มีนาคม 2563

 

จำนวนนักเรียน  23,628 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,779 7.53
เตี้ย  854 3.61
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,719 7.28
ผอมและเตี้ย  574 2.43
อ้วนและเตี้ย  499 2.11
ไม่มีภาวะโภชนาการ  18,203 77.04 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $