ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 2

10 มิถุนายน 2562
30 กันยายน 2562
10 พฤศจิกายน 2562
30 มีนาคม 2563

 

จำนวนนักเรียน  17,287 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,506 8.71
เตี้ย  799 4.62
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,298 7.51
ผอมและเตี้ย  511 2.96
อ้วนและเตี้ย  332 1.92
ไม่มีภาวะโภชนาการ  12,841 74.28 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $