ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 2

10 มิถุนายน 2562
30 กันยายน 2562
10 พฤศจิกายน 2562
30 มีนาคม 2563

 

จำนวนนักเรียน  24,023 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  2,003 8.34
เตี้ย  1,091 4.54
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,760 7.33
ผอมและเตี้ย  748 3.11
อ้วนและเตี้ย  493 2.05
ไม่มีภาวะโภชนาการ  17,928 74.63 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $