ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 2

10 มิถุนายน 2562
30 กันยายน 2562
10 พฤศจิกายน 2562
30 มีนาคม 2563

 

จำนวนนักเรียน  24,810 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  2,103 8.48
เตี้ย  1,319 5.32
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,948 7.85
ผอมและเตี้ย  869 3.50
อ้วนและเตี้ย  580 2.34
ไม่มีภาวะโภชนาการ  17,991 72.52 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $