ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 2

10 มิถุนายน 2562
30 กันยายน 2562
10 พฤศจิกายน 2562
30 มีนาคม 2563

 

จำนวนนักเรียน  24,866 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  2,107 8.47
เตี้ย  1,320 5.31
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,949 7.84
ผอมและเตี้ย  870 3.50
อ้วนและเตี้ย  580 2.33
ไม่มีภาวะโภชนาการ  18,040 72.55 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $