ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 1

10 มิถุนายน 2561
30 กันยายน 2561
10 พฤศจิกายน 2561
30 มีนาคม 2562

 

จำนวนนักเรียน  26,228 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  2,341 8.93
เตี้ย  1,132 4.32
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,777 6.78
ผอมและเตี้ย  846 3.23
อ้วนและเตี้ย  650 2.48
ไม่มีภาวะโภชนาการ  19,482 74.28 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $