ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 3

10 มิถุนายน 2563
30 กันยายน 2563
10 พฤศจิกายน 2563
30 มีนาคม 2564

 

จำนวนนักเรียน  24,833 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,966 7.92
เตี้ย  878 3.54
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,099 8.45
ผอมและเตี้ย  732 2.95
อ้วนและเตี้ย  528 2.13
ไม่มีภาวะโภชนาการ  18,630 75.02 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $