ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 1

10 มิถุนายน 2561
30 กันยายน 2561
10 พฤศจิกายน 2561
30 มีนาคม 2562

 

จำนวนนักเรียน  26,597 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  3,175 11.94
เตี้ย  1,495 5.62
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,115 7.95
ผอมและเตี้ย  979 3.68
อ้วนและเตี้ย  708 2.66
ไม่มีภาวะโภชนาการ  18,125 68.15 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $