ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 2

10 มิถุนายน 2562
30 กันยายน 2562
10 พฤศจิกายน 2562
30 มีนาคม 2563

 

จำนวนนักเรียน  47,881 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  3,117 6.51
เตี้ย  1,953 4.08
เริ่มอ้วน=>อ้วน  3,594 7.51
ผอมและเตี้ย  1,742 3.64
อ้วนและเตี้ย  1,562 3.26
ไม่มีภาวะโภชนาการ  35,913 75.00 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $