ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 2

10 มิถุนายน 2562
30 กันยายน 2562
10 พฤศจิกายน 2562
30 มีนาคม 2563

 

จำนวนนักเรียน  47,916 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  3,544 7.40
เตี้ย  2,182 4.55
เริ่มอ้วน=>อ้วน  3,794 7.92
ผอมและเตี้ย  1,788 3.73
อ้วนและเตี้ย  1,755 3.66
ไม่มีภาวะโภชนาการ  34,853 72.74 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $