ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 2

10 มิถุนายน 2562
30 กันยายน 2562
10 พฤศจิกายน 2562
30 มีนาคม 2563

 

จำนวนนักเรียน  47,593 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  4,118 8.65
เตี้ย  2,610 5.48
เริ่มอ้วน=>อ้วน  3,320 6.98
ผอมและเตี้ย  2,171 4.56
อ้วนและเตี้ย  1,778 3.74
ไม่มีภาวะโภชนาการ  33,596 70.59 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $