ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 2

10 มิถุนายน 2562
30 กันยายน 2562
10 พฤศจิกายน 2562
30 มีนาคม 2563

 

จำนวนนักเรียน  47,741 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  4,127 8.64
เตี้ย  2,614 5.48
เริ่มอ้วน=>อ้วน  3,325 6.96
ผอมและเตี้ย  2,184 4.57
อ้วนและเตี้ย  1,778 3.72
ไม่มีภาวะโภชนาการ  33,713 70.62 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $