ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 1

10 มิถุนายน 2561
30 กันยายน 2561
10 พฤศจิกายน 2561
30 มีนาคม 2562

 

จำนวนนักเรียน  49,000 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  3,635 7.42
เตี้ย  2,384 4.87
เริ่มอ้วน=>อ้วน  3,734 7.62
ผอมและเตี้ย  1,823 3.72
อ้วนและเตี้ย  2,249 4.59
ไม่มีภาวะโภชนาการ  35,175 71.79 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $