ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 3

10 มิถุนายน 2563
30 กันยายน 2563
10 พฤศจิกายน 2563
30 มีนาคม 2564

 

จำนวนนักเรียน  30,027 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  2,036 6.78
เตี้ย  1,138 3.79
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,294 7.64
ผอมและเตี้ย  1,233 4.11
อ้วนและเตี้ย  808 2.69
ไม่มีภาวะโภชนาการ  22,518 74.99 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $