ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 1

10 มิถุนายน 2561
30 กันยายน 2561
10 พฤศจิกายน 2561
30 มีนาคม 2562

 

จำนวนนักเรียน  48,898 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  4,045 8.27
เตี้ย  2,622 5.36
เริ่มอ้วน=>อ้วน  3,560 7.28
ผอมและเตี้ย  1,962 4.01
อ้วนและเตี้ย  1,522 3.11
ไม่มีภาวะโภชนาการ  35,187 71.96 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $