ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 2

10 มิถุนายน 2562
30 กันยายน 2562
10 พฤศจิกายน 2562
30 มีนาคม 2563

 

จำนวนนักเรียน  24,892 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,497 6.01
เตี้ย  923 3.71
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,851 7.44
ผอมและเตี้ย  463 1.86
อ้วนและเตี้ย  285 1.14
ไม่มีภาวะโภชนาการ  19,873 79.84 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $