ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 2

10 มิถุนายน 2562
30 กันยายน 2562
10 พฤศจิกายน 2562
30 มีนาคม 2563

 

จำนวนนักเรียน  24,889 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,742 7.00
เตี้ย  1,031 4.14
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,007 8.06
ผอมและเตี้ย  567 2.28
อ้วนและเตี้ย  315 1.27
ไม่มีภาวะโภชนาการ  19,227 77.25 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $