ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 2

10 มิถุนายน 2562
30 กันยายน 2562
10 พฤศจิกายน 2562
30 มีนาคม 2563

 

จำนวนนักเรียน  24,840 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,925 7.75
เตี้ย  1,159 4.67
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,925 7.75
ผอมและเตี้ย  594 2.39
อ้วนและเตี้ย  296 1.19
ไม่มีภาวะโภชนาการ  18,941 76.25 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $