ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 1

10 มิถุนายน 2561
30 กันยายน 2561
10 พฤศจิกายน 2561
30 มีนาคม 2562

 

จำนวนนักเรียน  25,238 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,567 6.21
เตี้ย  1,027 4.07
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,759 6.97
ผอมและเตี้ย  611 2.42
อ้วนและเตี้ย  340 1.35
ไม่มีภาวะโภชนาการ  19,934 78.98 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $