ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 3

10 มิถุนายน 2563
30 กันยายน 2563
10 พฤศจิกายน 2563
30 มีนาคม 2564

 

จำนวนนักเรียน  24,371 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,658 6.80
เตี้ย  817 3.35
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,003 8.22
ผอมและเตี้ย  547 2.24
อ้วนและเตี้ย  448 1.84
ไม่มีภาวะโภชนาการ  18,898 77.54 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $