ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 1

10 มิถุนายน 2561
30 กันยายน 2561
10 พฤศจิกายน 2561
30 มีนาคม 2562

 

จำนวนนักเรียน  25,393 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  2,282 8.99
เตี้ย  1,296 5.10
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,987 7.82
ผอมและเตี้ย  648 2.55
อ้วนและเตี้ย  528 2.08
ไม่มีภาวะโภชนาการ  18,652 73.45 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $