ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 2

10 มิถุนายน 2562
30 กันยายน 2562
10 พฤศจิกายน 2562
30 มีนาคม 2563

 

จำนวนนักเรียน  35,424 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  2,209 6.24
เตี้ย  1,363 3.85
เริ่มอ้วน=>อ้วน  3,190 9.01
ผอมและเตี้ย  726 2.05
อ้วนและเตี้ย  624 1.76
ไม่มีภาวะโภชนาการ  27,312 77.10 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $