ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 2

10 มิถุนายน 2562
30 กันยายน 2562
10 พฤศจิกายน 2562
30 มีนาคม 2563

 

จำนวนนักเรียน  35,523 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  2,268 6.38
เตี้ย  1,427 4.02
เริ่มอ้วน=>อ้วน  3,005 8.46
ผอมและเตี้ย  836 2.35
อ้วนและเตี้ย  572 1.61
ไม่มีภาวะโภชนาการ  27,415 77.18 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $