ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 2

10 มิถุนายน 2562
30 กันยายน 2562
10 พฤศจิกายน 2562
30 มีนาคม 2563

 

จำนวนนักเรียน  35,507 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  2,737 7.71
เตี้ย  2,023 5.70
เริ่มอ้วน=>อ้วน  3,059 8.62
ผอมและเตี้ย  1,309 3.69
อ้วนและเตี้ย  749 2.11
ไม่มีภาวะโภชนาการ  25,630 72.18 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $