ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 1

10 มิถุนายน 2561
30 กันยายน 2561
10 พฤศจิกายน 2561
30 มีนาคม 2562

 

จำนวนนักเรียน  36,431 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  2,688 7.38
เตี้ย  1,747 4.80
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,734 7.50
ผอมและเตี้ย  1,210 3.32
อ้วนและเตี้ย  1,013 2.78
ไม่มีภาวะโภชนาการ  26,909 73.86 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $